U hrvatskoj metropoli još je puno čestica koje su prije Drugog svjetskog rata pa poratne nacionalizacije imale slavne vlasnike, nekadašnju elitu. Ne radi se samo o nekretninama na atraktivnim lokacijama zagrebačkih predratnih Židova već i brojnih bogataša koji su utekli pred režimom SFRJ. O tome svjedoče i sudske objave zagrebačke gruntovnice jer se povremeno dogodi da se sudsko rješenje naslovi na nekog od davno umrlih pripadnika ili ondašnjeg plemstva ili člana neke buržujske obitelji koji su odavno iselili iz naših krajeva. No, ponekad, ako se malo zagrebe ispod površine, neki od tih dokumenata skrivaju prave intrige. To je slučaj s parcelom na Pantovčaku koja je još uvijek upisana na pokojnu Gabrielle Habsburg. Ona je bila članica slavne austro-ugarske dinastije. Njeno puno ime glasi Gabriele von der Mühll (von Habsburg-Lothringen), Gräfin von Wolfenau. Bila je kći Dagmar Podrinski, kći dr. Vladimira pl. Nikolića – Podrinskog, podbana Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i austrijskog nadvojvode Leopolda Habsburga Lothringena, sina nadvojvode Leopolda Salvatora od Habsburga. Njezina majka Dagmar posjedovala je niz atraktivnih nekretnina u hrvatskoj metropoli, primjerice zgradu u Gajevoj ulici 7 u Zagrebu i još puno toga. Barunica Gabrielle Habsburg pala bi u zaborav da njeno ime nije nedavno aktualizirano u zagrebačkoj gruntovnici i to čak 58 godina nakon smrti. Naime, glasoviti modni kreator Martin Arbanas pokušao je na svoje ime uknjižiti nekretninu na Pantovčaku koja glasi na Habsburginju i to tako što je na sudu tvrdio kako je njoj 1990. platio 800.000 tadašnjih njemačkih maraka. No, barunica je umrla davne 1966. pa bi to značilo da je Arbanas s članicom famozne austro-ugarske carske dinastije sklopio ugovor čak 24 godine nakon smrti. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu sudska savjetnica Iva Pavlinek odlučivala je o prijedlogu Martina Arbanas iz Zagreba. Tako je 20. ožujka 2024. odbila zahtjev poznatog modnog kreatora za uknjižbu voćnjaka na Pantovčaku te ga uputila 'da svoje navodno pravo ostvaruje u parnici tužbom za ispravak'. Iz obrazloženja je vidljivo sljedeće: 'Predlagatelj u svom prijedlogu od 27. travnja 2024. navodi da je zkčbr. ....u katastarskom operatu u posjedovnom listu broj .... k.o. Črnomerec upisana kao k.č.br. 15/3 - voćnjak, Pantovčak, površine 166 m2, u kojem posjedovnom listu je predlagatelj evidentiran kao posjednik te da je upisana zk vlasnica Gabriella Habsburg odavno preminula i da o njoj nema službenih podataka MUP-a niti u drugim javnim očevidnicima, već da posjed dugi niz godina vrši predlagatelj. Dalje navodi da je on vlasnik susjedne zkčbr. .... vinograd, gradilište površine 915 m2, koja odgovara kčbr. ... k.o. Črnomerec u odnosu na koju je upisan i kao korisnik. Predlagatelj navodi da nekretninu zk.č. br. .... - kčbr. .... k.o. Črnomerec posjeduje kao jednu cjelinu. Konačno, predlagatelj predlaže provesti pojedinačni ispravni postupak i donijeti rješenje kojim se dopušta uknjižba prava vlasništva na zk.č.br. ... - voćnjak u Zagrebu, Pantovčak, površine 166m2 u zk. ul.br. .... k.o. Grad Zagreb za korist Martina Arbanasa iz Zagreba,...., OIB: ......

2. Tijekom postupka utvrđeno je da postoji opravdan razlog za otvaranje zemljišnoknjižnog ispravnog postupka zbog čega je sukladno članku 208. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19., dalje: ZZK), stoga je rješenjem od 30. kolovoza 2023. otvoren pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak te je temeljem čl. 186. ZZK objavljen oglas. 3. U otvorenom roku za podnošenje prijava i prigovora nisu zaprimljene prijave niti prigovori trećih osoba. 4. Sud je izvršio uvid u prijepis posjedovnog lista ... od 19.4.2023., prijepis posjedovnog lista ... od 19.4.2023., povijest promjena na katastarskim česticama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 28. svibnja 2021. klasa 936-02/21-05/594 Ur broj 251-15-02-1-21-2, povijest promjena na katastarskim česticama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 1. prosinca 2021. klasa 936-02/21-05/1365 Ur broj 251-15-02-1-21-2, kupoprodajni ugovor od 16.1.1991. te u zemljišnu knjigu.

5. Prijava podnositelja nije osnovana. 6. Iz stanja zemljišne knjige vidljivo je da je u zk.ul. ..... k.o. Grad Zagreb upisana zk.č.br. .... Zagreb, Pantovčak, voćnjak površine 166 m2, a kao vlasnica je upisana Habsburg Gabriella, Ul. Nikole Tesle Br 8, Zagreb. 7. Iz povijesti promjena na katastarskim česticama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 1. prosinca 2021. ..., proizlazi da je kčbr. ....evidentirana od katastarske izmjere iz 1966 godine. Iz rješenja Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 28.6.1984. vidljivo je da je upisana kčbr. ...kuća i dvor. površine 600 m2 i voćnjak površine 340 m2 te je kao korisnik bio upisan Kipah Milan i Kipah Tamara, te se istim rješenjem promijenio korisnik na način da je upisan Ivo Jelinek. ....... Isto je vidljivo i u povijesti promjena na katastarskim česticama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 28. svibnja 2021. klasa 936-02/21-05/594 Ur broj 251-15-02-1-21-2. 8. Iz prijepisa posjedovnog lista ... k.o. Črnomerec od 19.4.2023., vidljivo je da je upisana kčbr. ....voćnjak Pantovčak 166 m2 s predlagateljem kao korisnikom, dok je u posjedovni list ..... k.o. Črnomerec upisana kčbr. .....voćnjak Pantovčak 915 m2 također s predlagateljem kao korisnikom.

9. Sud je izvršio uvid u identifikaciju čestica za kčbr. ... k.o. Črnomerec te je utvrdio da navedena kat. čestica odgovara zk.č.br. .... upisanoj u zk.ul. ....k.o. Grad Zagreb. 10. Na raspravi održanoj 26. siječnja 2024. predlagatelj je dostavio sudu kupoprodajni ugovor od 16.1.1991. za kuću u Zagrebu, Prekrižje 261, upisanu u zkul. .... k.o. Grad Zagreb. U odnosu na predmetnu nekretninu za koju se predlaže upis prava vlasništva, predlagatelj je na raspravi izjavio da ju je stekao kupoprodajom od upisane vlasnice Habsburg Gabrielle i to pisanim ugovorom, negdje 1990. godine za 800.000,00 tadašnjih maraka te je ujedno na raspravi zamolio za rok za dostavu tog ugovora. Sud je predlagatelju dodijelio rok od 15 dana radi dostave navedenog ugovora. 11. Uvidom u kupoprodajni ugovor od 16.1.1991. koji je predlagatelj predao sudu na raspravi održanoj 26. siječnja 2024., sud je utvrdio da je dostavljeni ugovor sklopljen između predlaganja i Ive Jelineka te da se odnosi na nekretnine upisane u zkul. .... k.o. Grad Zagreb u kojem je predlagatelj već upisan kao vlasnik temeljem navedenog ugovora, a koje nekretnine nisu predmet ovog postupka.

12. Nadalje, predlagatelj u dodijeljenom roku nije sudu dostavio ugovor iz 1990. godine sklopljen s Gabrielle Habsburg, već su ponovno dostavljena rješenja Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove od 26.1.2016. i 28.8.1991. te skica mjerenja za elaborat RN 1213/91. 13. Ono što je sporno u ovom postupku je da li su ispunjene pretpostavke da se na temelju dostavljenih isprava ispravi zemljišnoknjižni upis u zk. ul. 16367 k.o. Grad Zagreb, na način da se dopusti uknjižba prava vlasništva za korist predlagatelja, u odnosu na zk.č.br. ....u vlasništvu Habsburg Gabrielle. 14. Sukladno odredbi čl. 114. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...., za stjecanje prava vlasništva, podnositelj prijave mora imati valjani pravni temelj. Nadalje, već je odredbom čl. 209. ZZK propisano da prijedlogu za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka treba priložiti i isprave kojima se dokazuje osnovanost prijedloga (npr. isprave o prijenosu ili osnivanju knjižnih prava u korist podnositelja prijedloga koje ne ispunjavaju sve pretpostavke za valjanost tabularne isprave, izvaci iz katastra zemljišta o posjedniku nekretnine, javno ovjerovljene izjave zemljišnoknjižnog vlasnika ili njegovih nasljednika kojima se potvrđuje pravo predlagatelja i sl.). 15. Predlagatelj je sudu dostavio samo podatke od Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, prijepise iz posjedovnog lista i povijest promjena katastarskim česticama, kako je već ranije navedeno.

16. Pravilnikom o katastru zemljišta (Narodne novine 84/07 i 148/09, dalje - Pravilnik) propisano je kako se prijepisi i izvaci iz posjedovnih listova te potvrde o osobama upisane u posjedovne listove izdaju s naznakom da nisu dokaz o vlasništvu (čl. 58. Pravilnika), dok je u čl. 64. Pravilnika propisano je kako se upisom u posjedovne listove ne stječe vlasništvo niti druga stvarna prava. 17. Dakle, predlagatelj sudu nije dostavio ni jednu ispravu iz koje bi bilo vidljivo na koji način i da li je stečena zkčbr. ... u vlasništvu Habsburg Gabrielle. 18. Prema tome, nisu ispunjene pretpostavke za uknjižbu prava vlasništva predlagatelja u odnosu na zkčbr. ... budući da sudu nisu dostavljene isprave u odnosu na stjecanje nekretnine zkčbr. ....upisane u zkul. zk.ul. .....k.o. Grad Zagreb. 19. Slijedom iznijetog, budući da predlagatelj nije dokazao stjecanje prava vlasništva u donosu na nekretninu za koju se predlaže upis prava vlasništva, sud je utvrdio da je prijava predlagatelja neosnovana, stoga je temeljem čl. 202. ZZK-a riješeno je kao pod točkom I) i II) izreke' - piše u rješenju od.20. ožujka 2024.

Protiv te odluke sudske savjetnice Ive Pavlinek Martin Arbanas se ne može žaliti 'što ne sprječava osobe koje za to imaju pravni interes da ostvaruju prava u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom. Osobe čije prijave ili prigovori nisu usvojeni u cijelosti ili djelomično, kao i one čiji je upis ili prvenstveni red upisa zemljišnoknjižni sud svojom odlukom odredio izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati mogu svoje navodno pravo ostvarivati u parnici tužbom za ispravak' - piše u dokumentu. Znakovito je kako je isto poslano i na znanje pokojne princeze Gabrielle Habsburg u Teslinu ulicu u Zagrebu. Tamo je, kao što smo već ranije pisali, jednu od bivših nekretnina koje su glasile na njenu pokojnu majku Dagmar prodao tata Ive Majoli, Stanislav Majoli. Radi se o članku pod naslovom: 'NEVOLJE STANKA MAJOLIJA Tata Ive Majoli prodao lokal nadvojvotkinje Habsburg zbog dugova, sustigla ga i ovrha'.

U podnaslovu je navedeno: 'Ime oca hrvatske teniske izbornice objavljeno je početkom kolovoza na sudskoj oglasnoj ploči zbog dospjelih dugova'. No, na kraju istaknimo kako smo analizom gruntovnog rješenja utvrdili da je Martin Arbanas pokušao uknjižiti voćnjak princeze Habsburg priloživši sudu ugovor za nekretninu koja je bila vlasništvo Ive Jelineka. Iz povijesnog vlasničkog lista vidljivo je kako su na toj vili s bazenom kao vlasnici potom bili upisani on i supruga Karmela a da je sadašnji vlasnik bivši NBA košarkaš Gordan Giriček. Što se pak tiče parcele koja se graniči s voćnjakom pokojne barunice Habsburg to je u naravi bio vinograd koje je Arbanas kupio od Zagrepčana: Barice i Stjepana Kosa te Željka Popovića, Na kraju nam preostaje samo zaključiti kako se uvijek rasplete intrigantna priča s poznatim akterima kad su posrijedi nekretninske transakcije na skupim i atraktivnim lokacijama. Na lokalnom portalu jakovlje.com krajem 2015. objavljen je o pokojnici zanimljiv članak o tome kako ju je svojedobno pokušao oteti stanoviti Miško Špiček - link. Ispada tako da nije imala mira za života a i 58 godina od njene smrti ime joj se još povlači po sudskim hodnicima.