Najmoćniji HR poduzetnik postao je većinski vlasnik Fortenova grupe i sad ima 93,78 posto vlasništva koji će platiti oko 470 milijuna eura u gotovini i dionicama, a iznos transakcije mogao bi porasti i za dodatnih 160 milijuna, ovisno o ispunjenju financijskih ciljeva Fortenove. Vujnovac je sinoć staloženo odgovorio na sva pitanja pa tako i na usporedbu s Ivicom Todorićem. Na pitanje predstavlja li on sistemski rizik za Hrvatsku budući da upravlja tako velikom kompanijom, odgovorio je kako se Fortenova ne može uspoređivati s Agrokorom. "Tu vjerojatno mislite na Agrokor i tu cijelo vrijeme uspoređujete Agrokor i Ivicu Todorića tada u odnosu na Pavla Vujnovca. Ne smeta me kad me uspoređuju ni s kim, pogotovo kada se uspoređuju kruške i jabuke. Tko god se bavi gospodarstvom vidi iz brojeva da su to neusporedive stvari", rekao je. Naglasio je kako u Agrokoru nisu bili plaćani dobavljači te da je za dugove svaka firma međusobno garantirala, a da svaki njegov sustav funkcionira zasebno. "Ne bih rekao da tu postoji sistemski rizik", ustvrdio je. I dok je većina građana Hrvatske utekla na more iz Zagreba najbogatiji i najmoćniji Hrvat očito nema vremena za odmor iako ima puno luksuznije opcije nego 90 posto građana Hrvatske. No, Vujnovac očito pozlati sve čega se dohvati pa kao što mu sjajno ide na poslovnoj sceni gdje suvereno gospodari najmoćnijim tvrtkama PPD-u i Fortenovi na istoj razini  postiže i privatni nekretninski progres. O tome će svjedočiti i njegova velebna vila za odmor u Brelima nedaleko od Bluesun hotela u tom mjestu, tik do mora i koja će biti izgrađena u skladu sa svim propisima. Slijede detalji.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Makarska Splitsko-dalmatinske županije 31. kolovoza 2022. rješavao je zahtjev koji je podnio Pavao Vujnovac iz Zagreba zastupan po opunomoćenici Branki Vuković iz Zagreba. Taj nadležni ured mu je spomenutog dana izdao lokacijsku dozvolu za 'građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, sa 1 stambenom jedinicom, ukupne građevinske bruto površine 580,49 m2, visine: podrum, suteren, prizemlje i 1. kat (Po+S+P+1K) sa ravnim neprohodnim krovom' te 'građenje pomoćnih građevina – otvorenog bazena tlocrtnih dimenzija 17,80 m x 5,50 m, površine 98,00 m2 i strojarnice bazena površine 24,00 m2 u Brelima na novoformiranoj građevnoj čestici katastarske oznake čest.zem. ... k.o. Brela u površini od 1453 m2, koja će se oblikovati od dijela čest.zem. ...k.o. Brela'.

Podloga za gradnju bio je idejni arhitektonski projekt s ispravakom od 1. travnja 2022. godine koji je projektirala arhitektica Branka Vuković iz zagrebačke tvrtke Arhiv arhitektura i urbanizam d.o.o.. 'Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti, odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela', odnosno HEP-ove Elektrodalmacije Split i makarskog Vodovoda (od 05.10.2021. godine). U tom dokumentu piše kako 'lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole'. No do prestanka važenja kao ni zahtjeva za produljetkom nije bilo. 

Spomenimo kako je u obrazloženju zahtjeva za lokacijskom dozvolom navedeno kako je Vujnovac po opunomoćenici Vuković zatražio lokacijsku dozvolu podneskom zaprimljenim dana 05. sudenog 2021. godine i to za objekte koji smo uvodno opisali. Nadalje piše kako je 'u spis priložena zakonom propisana dokumentacija i to... idejni projekt u elektroničkom obliku i ovjereni ispis idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole, b) izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s Prostornim planom uređenja Općine Brela ..... te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola, a čini sastavni dio idejnog projekta'. Vidljivo je kako je Vujnovac dobio potrebno rješenje 14. 06. 2021. godine  'izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, Povjerenstva za granice, kojim je utvrđena granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela, predio Mirina do kuće Sokolović, Općina Brela'.

Nadležno tijelo utvrdilo je kako je Vujnovčev zahtjev osnovan s obzirom da je posjedovao zakonom propisanu dokumentaciju. Navedeno je i kako su utvrđeni 'propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela putem e-konferencije klasa....... od 17. 12. 2021. godine i e-konferencije klasa: .... od 18.07.2022. godine, koje su za potrebe izrade idejnog projekta provedene u ovom tijelu'. Izvršen je uvid u idejni projekt i utvrđeno je 'da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije'. Vujnovčeva čestica nalazi se u 'građevinskom području – Naselje Brela u zoni izgrađenog građevinskog područja naselja pretežito mješovite namjene, predio Soline'. Utvrđeno je kako 'do rekonstrukcije obalnog kolektora i crpne stanice ne postoje tehnički uvjeti priključenja na sustav javne odvodnje sanitarnih fekalnih voda, pa će se odvodnja otpadnih voda rješavati ispustom u vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (biološki pročistač), a što je prostornim planom dozvoljeno'.

U dokumentu se navodi i kako 'Stranke kojima pripada pravo sudjelovanja u ovom postupku pozvane su osobnim pozivom na upoznavanje sa zahtjevom i očitovanju o istom. Od pozvanih stranaka pozivu se odazvao samo Ante Bekavac iz Brela, ...., kao vlasnik čest.zem.... k.o. Brela koji je nakon uvida u idejni projekt na zapisnik klasa: ...., urbroj: .... pred ovom tijelom dana 24.08.2022. godine izjavio da je suglasan sa namjeravanim zahvatom u prostoru, odnosno izgradnjom stambene građevine sa pomoćnim građevinama uz uvjet da se tijekom izrade glavnog projekta i izgradnje vodi računa o fekalnoj i oborinskoj odvodnji sa njegove čestice zemlje koja je uz suglasnost prethodnih vlasnika položena preko dijela čest. zem. ...k.o. Brela na kojoj je planirana izgradnja nova izgradnja i za koju se traži izdavanje lokacijske dozvole. 

Razmatrajući navode stranke iskazane u zapisniku ovo tijelo procjenjuje da je stranka suglasna sa namjeravanim zahvatom u prostoru, a da uvjet da se tijekom izrade glavnog projekta i izgradnje vodi računa o fekalnoj i oborinskoj odvodnji sa njegove čestice koje su položene preko dijela čest.zem. ... k.o. Brela nije predmet ove upravne stvari. Ostale pozvane stranke, iako uredno obaviještene pozivu se nisu odazvale, stoga se smatra da im je na valjan način dana mogućnost uvida i izjašnjenja, a o izdavanju Lokacijske dozvole obavijestit će se izlaganjem na elektroničkoj oglasnoj ploči i oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana' - pisalo je u tom rješenju.

Vidljivo je kako je Vujnovac platio upravnu pristojbu za izdavanje te lokacijske dozvole u iznosu od 800  kuna, te da je platio još 500 kn troška a da je 'za posebne troškove postupka podnositelj zahtjeva uplatio iznos od 250,00 kuna na žiro račun Splitsko-dalmatinske županije, temeljem Odluke Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Splitsko-dalmatinske županije.... od 09.12.2020. godine. Na tu se lokacijsku dozvolu mogla izjaviti žalba u roku 15 dana Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Lokacijsku dozvolu inače je potpisala savjetnica Sanda Klarić Lukač, dipl.ing.građ.