Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu vodi se spor zbog ostavine iza pok. Jelene Krmpotić-Nemanić i Grada Zagreba koju zastupa zagrebački odvjetnik Marko Ramljak. Nedavno je u tom predmetu izjavljena žalba Županijskom sudu u Zagrebu a iz koje su isplivale nevjerojatne pojedinosti iz oporuke ugledne hrvatske liječnice i akademkinje. Jelena Krmpotić-Nemanić rođena je 1921. godine u Sremskoj Mitrovici a preminuka u Zagrebu 2. lipnja 2008. godine. Izvanredna članica HAZU postala je polovicom 1983. i na toj poziciji bila sve do srpnja 1991. godine. Potom je postala redovita članica Razreda za medicinske znanosti Medicinskog fakulteta sve do smrti. Sudski dokumenti otkrivaju vrijednu imovinu koja je ostala nakon njene smrti ali i dijelove oporuke kojima je odredila da umjetnine i nakit nasljeđuju osobe izvan kruga njene najuže obitelji a što je postalo predmetom spora. No, spor nije nastao na toj relaciji već se kao tuženik pojavljuje Grad Zagreb jer se stvorio spor oko deviznih sredstava koje je ugledna pokojnica ostavila Zakladi Perović - Krmpotić koja skrbi za nagrade za najbolje studente Medicinskog fakulteta. No, inrigantan je podatak da je pokojnica dio imovine ostavila prof.dr. Ivanu Vinteru a vrijednu imovinu i Matiji Čepo, djelatnici na referadi Medicinskog fakulteta. Njeno se ime spominjalo u listopadu 2012. Tada je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu uvažio prijedlog Uskoka i odredio istražni zatvor od mjesec dana za petero osumnjičenih u aferi na Medicinskom fakultetu kako ne bi mogli utjecati na svjedoke. U pritvoru su tada završili profesor Zlatko Kelović, doktor i suprug Bajićeve zamjenice Božo Lončar, demonstrator Mate Milas, tajnica Matija Čepo i doktor Željko Čakarun. Čakaruna i Lončara teretilo se da su Keloviću davali mito kako bi njihovi sinovi položili ispite. Neslužbeno je tada objavljeno kako je dosta od njih 12 osumnjičenih priznalo umiješanost u kupovanje ispita, a među njima je i tajnica Matija Čepo. Ta su uhićenja bila nastavak akcije Index iz 2008. godine koja je provedena na Ekonomskom i Prometnom fakultetu u Zagrebu. U medijima se tada moglo pročitati kako je nekima tada postalo jasno otkud tajnici referade lova da vozi skupocjeni kabriolet. No, dokumenti koje posjedujemo otkrivaju kako je ista osoba ujedno i naslijedila vrijedni nakit nakon smrti ugledne hrvatske doktorice i akademkinje Jelene Krmpotić- Nemanić. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Iz tužbe koju smo citirali u uvodu članka vidljivo je kako je Općinski građanski sud u Zagrebu donio Rješenje o nasljeđivanju 18. srpnja 2023. a koje je predlagatelj Grad Zagreb zaprimio 05. rujna 2023. godine. Tako se pod 'točkom I. izreke utvrđuje da ostavinsku imovinu pok. Jelene Krmpotić-Nemanić sačinjavaju pokretnine i to slika portret ostaviteljice, ostaviteljičina glava u bronci, slika pejzaž, prsten sa smaragdima i briljantima, zlatna „pancer“ narukvica, briljantni prsten, dospjelo neisplaćeno mirovinsko primanje, osobno vozilo Škoda Octavia i novčana sredstva po računima i oročenim depozitima kod Hrvatske poštanske banke d.d. (ranije Sberbank d.d.) i kod Zagrebačke banke d.d. -  pod točkom II. izreke određuje da se njezinim nasljednicima na temelju vlastoručne oporuke ostaviteljice proglašavaju prof. dr. IVAN VINTER (u odnosu na pokretnine pod 1. do 5.) i MATIJA ČEPO ( u odnosu na pokretnine pod 6.) -  pod točkom III. izreke određuje se da je ostavinska imovina (pokretnine pod 8. do 11. – u cijelosti) prešla u vlasništvo Grada Zagreba te se određuje da se pokretnine pod 10. i 11. (devizna sredstva) imaju doznačiti ZAKLADI PEROVIĆ-KRMPOTIĆ -  pod točkom IV. izreke određuje se da ostavinska imovina ostaviteljice (pokretnine pod točkom 7.) pripadaju REPUBLICI HRVATSKOJ (Državnom proračunu). Predlagatelj Grad Zagreb pobija predmetno Rješenje u točki III. izreke Rješenja u dijelu kojim je određeno da se pokretnine pod točkom 10. i 11. (devizna sredstva) koja su prešla u vlasništvo Grada Zagreba kao ošasna imovina imaju doznačiti ZAKLADI PEROVIĆ- KRMPOTIĆ, zbog: pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba postupka'.

Nadalje je iz dokumenta vidljivo kako je 'u predmetnom postupku sporno predstavljaju li novčana sredstva na bankovnim računima ostavitelja ošasnu imovinu odnosno je li ostaviteljica vlastoručnom oporukom odredila osobu nasljednika u osobi prof. dr. Ivana Vintera. Dakle, sporan je samo status novčanih sredstava, dok nije sporno da je ostaviteljica oporukom odredila nasljednike umjetnina i nakita. Ukidnim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, poslovni broj Gž-2456/2017 od 20. ožujka 2018. kojim je ukinuto ranije doneseno djelomično rješenje o nasljeđivanju te je predmet vraćen na ponovni postupak, upozoren je prvostupanjski sud na činjenicu da odgovor na pitanje predstavljaju li novčana sredstva ošasnu imovinu ovisi o tome da li je ostaviteljica vlastoručnom ili usmenom oporukom odredila osobu nasljednika u osobi Ivana Vintera. Iz sadržaja vlastoručne oporuke ostaviteljice proglašene na zapisniku javnog bilježnika Ilinke Lisonek, poslovni broj O-4760/08, UPP/OS-121/08 od 08. lipnja 2009. i vlastoručnog dodatka (adenduma) toj oporuci od 01. veljače 2008. godine razvidno je kako ostaviteljica: samo pojedinačno označene umjetnine odnosno nakit ostavlja u nasljedstvo Ivanu Vinteru i Matiji Čepo; želi da se sve devize koje će iza nje ostati upotrijebe za osnivanje Zaklade Perović- Krmpotić sa svrhom nagrađivanja najboljih studenata medicine u protekloj godini na osnovi kamate od svih deviznih sredstava; za rukovoditelja zaklade imenuje prof. dr. Ivana Vintera;  za „manipulatore devizama“ određuje akademika Ivicu Kostovića, prof. dr. Ivana Vintera i Matiju Čepo. 

Slijedom navedenog, prvostupanjski sud utvrdio je: da je ostaviteljica u odnosu na pokretnine pod točkom 1.-6. (slika portret ostaviteljice, ostaviteljičina glava u bronci, slika pejzaž, prsten sa smaragdima i briljantima, zlatna „pancer“ narukvica i briljantni prsten) naznačila kao oporučne nasljednike prof. dr. Ivan Vinter i Matiju Čepo, da u odnosu na novčana sredstva na svojim računima ostaviteljica NIJE ZA NASLJEDNIKA odredila Ivana Vintera. Dakle, ostaviteljica je naznačila nasljednika samo za pokretnine pod točkom 1.- 6., dok je u odnosu na devizna sredstva ostaviteljica isključivo izrazila „želju“ čemu bi ta imovina služila. Iz sadržaja oporuke razvidno je da niti na jednom mjestu nije navedeno tko je nasljednik novčanih sredstava na računima, pa s obzirom na to da oporukom nije određen nasljednik, to je riječ o OŠASNOJ IMOVINI, pa se ista ima uručiti Gradu Zagrebu. Prema odredbi članka 6. i 20. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju ..., dalje:  „Smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći.

Pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište na području Republike Hrvatske.“ Dakle, novčana sredstva na računima ostavitelja prešla su u cijelosti u vlasništvo Grada Zagreba jer predstavljaju ošasnu ostavinu, upravo kako je prvostupanjski sud i utvrdio u pobijanom rješenju. Prvostupanjski je sud, međutim, neosnovano naložio da se devizna novčana sredstva (pokretnine pod točkama 10. i 11. rješenja) imaju doznačiti Zakladi Perović- Krmpotić, jer za takvu odluku ne postoji nikakav osnov, a osobito ne nakon točnog utvrđenja da upravo ta imovina predstavlja ošasnu imovinu i da je prešla u vlasništvo Grada Zagreba. Prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo, odnosno nije uopće uzeo u obzir odredbu čl. 7. Zakona o nasljeđivanju. Naime, odredba članka 7. stavka 1. ZN-a u mjerodavnom dijelu glasi: „Svatko je ovlašten da za slučaj svoje smrti oporukom odredi sebi nasljednika, a i da pravo svojega nasljednika ograniči i optereti, na način i u granicama određenima ovim Zakonom.“

olazeći dakle od činjenica utvrđenih u postupku pred prvostupanjskim sudom, nepravilno je prema ocjeni predlagatelja, prvostupanjski sud primijenio materijalno pravo kada je odredio da se devizna novčana sredstva doznače ZAKLADI PEROVIĆ-KRMPOTIĆ, jer prema citiranoj zakonskoj odredbi ostavitelj može SAMO OPORUKOM pravo svojega nasljednika ograničiti i opteretiti. Dakle, nasljednička prava se mogu ograničiti i opteretiti samo oporukom. Obzirom da u konkretnom slučaju novčana sredstva na računima nisu raspodijeljena oporukom, niti je Grad Zagreb oporučni nasljednik, njegova se nasljedna prava sa pozicije ošasnog nasljednika ne mogu ni ograničiti niti opteretiti. Ako neki dio ostavina predstavlja ošasnu imovinu, onda je taj dio ostavine u trenutku smrti ostavitelja prešao u vlasništvo općine odnosno grada, i sud nema zakonske osnove po kojoj bi mogao ošasnom nasljedniku nalagati neko buduće postupanje s tom imovinom. 

Zaključno, Grad Zagreb ošasni je nasljednik pokretnina pod točkom 10. i 11. pobijanog rješenja (devizna sredstva), te kao takav ne može biti ograničen u nasljedstvu niti mu može biti naloženo neko postupanje jer u konkretnom slučaju ne postoji valjano iskazana volja ostavitelja. Predlagatelj nadalje ističe da je prvostupanjski sud u pobijanom rješenju zanemario i stav drugostupanjskog suda o osnivanju Zaklade Perović-Krmpotić, odnosno činjenicu da ta zaklada nije osnovana izjavom posljednje volje ostaviteljice, već je osnovana po zahtjevu zakladnika Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta (sve kako je opširno obrazloženo na stranici 5. rješenja Županijskog suda u Rijeci broj Gž-2456/2017). Iz sadržaja vlastoručne oporuke ostaviteljice proizlazi da istom ostaviteljica, nakon što je odredila profesora Ivana Vintera kao nasljednika određenih pokretnih stvari, navodi svoju želju da određena devizna novčana sredstva u bankama daje za osnivanje Zaklade Perović- Krmpotić za nagradu najboljem studentu medicine. 

Ako se sadržaj vlastoručne oporuke ostaviteljice usporedi sa sadržajem javne isprave, rješenja Ministarstva uprave Klasa UP/I-230-011037 od 24. rujna 2009. godine iz kojeg proizlazi da je po zahtjevu zakladnika Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta odobreno osnivanje zaklade pod nazivom Zaklada Perović-Krmopotić sa sjedištem u Zagrebu, Šalata 11, sa svrhom nagrađivanja najboljih studenata medicine, diplomiranih u prethodnoj akademskoj godini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je za zastupanje zaklade ovlašten privremeni upravitelj dr. Ivan Vinter razvidno je da se nikako ne može tvrditi da je navedenu zakladu svojom voljom osnovala ostaviteljica, budući da iz naprijed citiranog rješenja Ministarstva uprave proizlazi da je Zakladu Perović-Krmpotić kao zakladnik osnovao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Iz navedenog se razloga na konkretnu situaciju ne može primijeniti odredba čl. 46. st. 2. Zakona o nasljeđivanju, jer je potpuno jasno da je Zaklada Perović-Krmpotić osnovana neovisno o posljednjoj volji ostaviteljice. Iz svega prethodno navedenog proizlazi: da je ostaviteljica vlastoručnom oporukom odredila za nasljednike Ivana Vintera i Matiju Čepo i to samo za određene pokretnine, da za preostalu imovinu ostaviteljica nije odredila nasljednike, da pokretnine (devizna sredstva), sukladno člancima 6. i 20. ZN-a predstavljaju ošasnu imovinu i pripadaju Gradu Zagrebu odnosno u cijelosti su u vlasništvu Grada Zagreba. Pravo nasljednika se može ograničiti i opteretiti isključivo oporukom, kako je predviđeno u čl. 7. st. 1. Zakona o nasljeđivanju. Slijedom svega navedenog, predlaže se preinačiti pobijano Rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj O-3531/2018 od 18. srpnja 2023. godine u dijelu pod točkom III. kojim je određeno da se devizna sredstva koja su prešla u vlasništvu Grada Zagreba imaju doznačiti ZAKLADI PEROVIĆ-KRMPOTIĆ, podredno ukinuti predmetni dio Rješenja i predmet vratiti na ponovni postupak' - piše u tužbi koju je podnio predlagatelj Grad Zagreb putem odvjetnika Marka Ramljaka.

Podnesak u ime protustranke Zaklade Perović-Krmpotić 20. rujna 2023.podnio je i dekan Medicinskog fakulteta prof.dr.sc. Slavko Orešković. U tom dokumentu piše: 'Protustranka ističe kako pok. Jelena Krmpotić-Nemanić nije bila u obvezi odrediti svojeg nasljednika da bi se devizna sredstava iz točke III. izreke pobijanog rješenja koristila namjenski po volji ostaviteljice. Naime, članak 46. stavak l. Zakona o nasljeđivanju .... propisuje kako oporučitelj može oporukom odrediti da se neka stvar ili pravo ili dio ostavine ili cijela ostavina upotrijebi za postignuie neke dopuđtene svrhe dok stavak 2. istog članka propisuje da ako je oporučitelj odredio osnivanje zaklade i namijenio sredstva za postignude njezine svrhe, zaklada će nastati kad se ispune pretpostavke određene posebnim propisima o zakladama. Kako je nesporno da je volja pok. Jelena Krmpotić-Nemanić bila da se sve devize koje ie iza imenovane ostati upotrijebe za osnivanj Zaklade Perović-Krmpotić sa svrhom nagrađivanja najboljih studenata, naslovni je sud valjano primijenio citirane odredbe i pravnu stvar riješio kao u izreci pobijanog rješenja. Slijedom iznijetog protustranka predlaže da drugostupanjski sud odbije Žalbu kao neosnovanu i potvrdi rješenje Općinskog gradanskog suda u Zagrebu od 18. srpnja 2018. godine.' - piše u Podnesku koji potpisuje dekan Orešković.

Vrijedi naglasiti i kako je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Iva Tisanić Vilček donijela rješenje u ostavinskom postupku iza pok. Jelene Krmpotić Nemanić i to 21. rujna ove godine. Pozvala je redom: Ivana Vintera, Matiju Čepo, Zakladu Perović-Krmpotić, Antona Nemanića i Đorđa Nemanića da se u roku 8 dana od dana primitka prijepisa ovog rješenja, očituju na žalbu Grada Zagreba od 20. rujna ove godine. Od njihovog javljanja vjerojatno ovisi hoće li devizna sredstva koja su ostala iz pokojne akademkinje Jelene Krmpotić - Nemanić biti na raspolaganju Gradu Zagrebu ili pak Zakladi Perović-Krmpotić. Vrijedi naglasiti kako je zaklada dobila ime osim po pokojnici i dr. Dragi Peroviću. On je bio glasoviti hrvatski liječnik i anatom i jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Zagrebu Nakon završetka školovanja u Beču radio je jedno vrijeme kao asistent prof. Hochstettera. Inače, bio je rođen 1888. a preminuo je 1968. u Zagrebu.

I ovog siječnja na Medicinskom fakultetu održan je tradicionalni memorijal akademika Drage Perovića i akademkinje Jelene Krmpotić-Nemanić. Na web stranici fakulteta piše: 'Uvodnim predavanjem Drage Perovića O smjernicama znanstvenog i nastavnoga rada u anatomiji, 12. siječnja 1918. godine, započela je nastava na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U spomen na taj događaj od prije 105 godina, te na lik i djelo dvoje profesora anatomije koji su zadužili hrvatsku medicinu i znanstvenu zajednicu, 13. siječnja 2023. godine održan je tradicionalni Memorijal akademika Drage Perovića i akademkinje Jelene Krmpotić-Nemanić. Na kraju programa svečano je dodijeljena Nagrada najboljim studentima diplomskog studija koju je ustanovila Zaklada Perović – Krmpotić. Ove godine za svoj uspjeh i zalaganje nagrađeni su mladi doktori medicine Stjepan Brnić, Ivor Pleić i David Zima. Preostaje nam vidjeti hoće li Grad Zagreb uspjeti u sporu pa bi samim tim manje ostalo sredstava za dodjelu najboljim studentima medicine.

Iz sudskih dokumenata vidljivo je kako su pozvani nasljednici da se izjasne oko žalbe Grada Zagreba koji traži sredstva s deviznih računa pokojne akademkinje a za koje je ona sama odredila manipulatora devizama

Pročitaj!