Uz ime poznatog general i jednog od najpoznatijih sudionika Domovinskog rata piše kako je rođen u Osijeku ali da potječe iz Ljubuškog u Hercegovini. Za vrijeme Jugoslavije, bio je politički emigrant te se pridružio francuskoj Legiji stranaca u kojoj je napredovao do čina narednika. Istaknuo se iznadprosječnom inteligencijom, organizacijskim sposobnostima i fizičkom dominacijom. U Hrvatsku se vratio pred Domovinski rat te je organizirao i uspješno obučio, u suradnji s drugim bivšim pripadnicima Legije stranaca, elitne postrojbe Hrvatske vojske, koje su uspješno odradile najzahtjevnije zadaće u vrijeme Domovinskog rata. Bio je prvi zapovjednik bojne “Zrinski”, prve specijalne jedinice Hrvatske vojske. Na Wikipediji je moguće pronaći podatak kako se, prilikom prvog susreta, odabranim kandidatima obratio riječima: »One koji nisu spremni poginuti za Hrvatsku umoljavam da napuste dvoranu« Borio se na brojnim bojištima, uključujući i Maslenicu. No sad je poznatog generala sustigla presuda. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu sutkinja Jasmina Crnić odlučivala je u tužbi Bore Oreča iz Slavonskog Broda kojeg je zastupao zagrebački odvjetnik Toni Ivandić. Tuženik je bio Ante Roso iz Zagreba. Sutkinja je izvan rasprave, 30. prosinca 2022. presudila da general Roso isplati tužitelju iznos od 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 1. siječnja 2015. do isplate i to u roku od 15 dana. Naložena je i isplata tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 3.125,00 kn / 414,75 eura u roku od 15 dana. Iz obrazloženja je vidljivo kako je Boro Oreč naveo kako je tuženiku, Anti Rosi, pozajmio iznos od 15.000 eura s dogovorom da će mu tuženik vratiti pozajmljeni iznos do kraja 2014. u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate o čemu je javni bilježnik Janko Žitko ovjerio potpis tuženika na "priznanici za dugovanje" od 1. siječnja 2015. U presudi piše:

'Budući da tuženi nije podmirio tužiteljevu tražbinu, tužitelj predlaže sudu da donese presudu kojom će mu naložiti plaćanje iznosa od 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti sa zateznim kamatama tekućim od 1. siječnja 2015. do isplate i uz naknadu parničnih troškova. Tuženi, iako uredno pozvan, nije podnio pisani odgovor na tužbu u podijeljenom mu roku od 30 dana iako je bio upozoren na pravne posljedice ne davanja odgovora na tužbu rješenjem od 13. veljače 2020. (list 15 spisa), koje rješenje tuženik primio 16. kolovoza 2022., pa je zadnji dan roka za podnošenje odgovora na tužbu bio 15. rujna 2022. Kako osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, a ove činjenice nisu u suprotnostima sa dokazima koje je sam tužitelj podnio, a ne postoje niti opće poznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženika spriječili opravdani razlozi da podnese odgovor na tužbu, to je po osnovi čl. 331. b u svezi sa čl. 338 st. 5. Zakona o parničnom postupku ... valjalo odlučiti kao u izreci' - piše u presudi koja nosi datum 30. prosinca 2022.

No, ista je tek sada javno objavljena. Protiv te presude zbog ogluhe nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti žalbu Županijskom sudu, u roku od 15 dana od dana dostave prijepisa presude. Sutkinja Jasmina Crnić naznačila je i sljedeće: 'Presuda u postupku u sporovima male vrijednosti može se pobijati samo zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. ZPP, osim zbog povrede iz čl. 354. st. 2. toč. 3. ZPP. Presuda zbog ogluhe ne može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (čl. 353 st. 2. ZPP)'. Tko zna što je sve utjecalo na okolnost da general ne vrati pozajmljeni novac. No, vremena su takva da nije moguće očekivati kako bi ijedan razumni vjerovnik svom dužniku, ma tko on bio, oprostio nevraćeni dug.