Igor Cukrov (40) s Andreom Šušnjarom pobijedio je na Dori 2009. i predstavljao našu zemlju na Eurosongu u Moskvi. Poznat je i kao bivši natjecatelj talent showa 'Operacija trijumf'.  Cukrov je rođen u Šibeniku, no zbog očeva se posla (svirača trube u orkestru Hrvatske ratne mornarice), samo dvije godine kasnije, cijela obitelj seli u Split. Otac ga je naučio svirati trubu, dok je u glazbenoj školi "Josip Hatze" naučio svirati gitaru, klarinet i klavijature. U dobi od sedam godina postaje pobjednik Prvog pljeska dječjeg festivala u Splitu. Godine 2007. na poziv voditelja klape Cambi postaje njezin član i debitira na Splitskom festivalu gdje osvaja nagradu za najboljeg debitanta. Studirao je teologiju na splitskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu te je, prema vlastitu priznanju, na početku studija razmišljao i o tome da se zaredi, no studij je napustio kako bi se potpuno posvetio glazbi. Sa srpskom manekenkom Kristinom Kržanović, nakon 8 godina veze, dobio je sina Kristijana. Zacijelo će brojne njegove fanove zateći vijest da mu je netom na splitskom sudu izrečena kazna jer je pjevao na javnom mjestu.....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Sinju, sutkinja Vinka Kulić odučivala je u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika Igora Cukrova zbog prekršajnog djela iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Postupala je po optužnom prijedlogu PU Splitsko- dalmatinske, Policijske postaje Sinj od 8. kolovoza 2021., te dopune optužnog prijedloga od 20. veljače 2024. godine. Nakon održane glavne i javne rasprave u prisutnosti tužitelja te u odsutnosti okrivljenika 20. veljače 2024. godine presudila je a dan ranije objavila presudu. Okrivljenog Igora Cukrova, prethodno prekršajno osuđivanog, proglasila je krivim 'što je 5. kolovoza 2021. u 02.00 sati, u mjestu Otok, općina Otok Dalmatinski, na Trgu dr. Franje Tuđmana, narušavao javni red i mir na neograničenom javnom mjestu slučajnim prolaznicima kao i noćni odmor stanarima u lici Trg dr. Franje Tuđmana, u Otoku Dalmatinskom, na način da je kao glazbenik preko mikrofona koji je bio spojen na zvučnike pjevao uživo, što su čuli policijski službenici na udaljenosti od 200 metara, a koji su zbog navedenog i pozvani od strane građana'.

Na temelju toga sutkinja je procijenila da je postupio protivno odredbi članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je izrekla novčanu kaznu od 50 eura koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. No, smatrat će se da je kazna u cjelini plaćena ako plati dvije trećine izrečene novčane kazne u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne. Presuđeno je da mu se vrati oduzeti predmet i to 'zvučnik crne boje, marke Redfire 12..'. Dužan je platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 30,00 eura u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude u korist proračuna RH. Iz obrazloženja je vidljivo kako je policijska postaja iz Sinja podnijela optužni prijedlog te da je na 'zaključenu glavnu raspravu pristupio Ivan Bilić, predstavnik tužitelja po punomoći, te je izvršio dopunu optužnog prijedloga na način da je naveo da se radi o neograničenom javnom mjestu, te da nema daljnjih dokaznih prijedloga te da ostaje pri optužnom prijedlogu'.

Citiramo dio obrazloženja: 'Na zaključenu glavnu raspravu okrivljenik pozvan putem oglasne ploče suda, nije pristupio, a niti je svoj izostanak opravdao, a pozivi upućeni okrivljeniku na adresu u Splitu, vraćali su se neuručeni s naznakom da je odselio, a prema pretrazi osoba iz MUP evidencije, utvrđeno je da adresa u Splitu nije aktivno od 2. 5. 2022., te da je prijavljena adresa boravišta u Vodicama, ...., međutim, pozivi upućeni na navedenu adresu su se također vraćali neuručeni, s naznakom da je odselio, iako je prema pretrazi osoba iz MUP evidencije utvrđeno da mu je na navedenoj adresi u Vodicama prijavljeno prebivalište i boravište, a budući da je okrivljeniku urečena obavijest te da je upoznata s odredom članka 109 a. Prekršajnog zakona, te da je upozoren da je dužan obavijestiti tijelo postupka o svakoj promjeni adrese prebivališta i boravišta odnosno sjedišta, jer će mu se, ako tako ne postupi, ili ako izbjegava dostavu,sva pismena dostaviti putem oglasne ploče suda,

rasprava je održana te je odluka donesena bez ispitivanja okrivljenika, budući su ispunjeni uvjeti za donošenje odluke bez nazočnosti okrivljenika, jer njegovo ispitivanje nije potrebno i isto nije od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje odluke, sve to temeljem odredbe čl.109a. i čl. 167. Prekršajnog zakona. U dokaznom postupku ispitan je svjedok policijski službenik Josip Uzun, pročitana je prekršajna evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, službena zabilješka od 5. 8. 2021., potvrda o privremenom oduzimanju predmeta te obavijest počinitelju prekršaja. Svjedok policijski službenik Josip Uzun iskazuje da je te prigode od strane šefa smjene upućen u Otok, na navedeno mjesto, a sve po dojavi građana da svira preglasna glazba. Po dolasku na navedeno mjesto da je čuo da iz caffe bara Kavana Otok, na otvorenom dijelu prostora svira glazba uživo, a ulaskom u vanjski dio ugostiteljskog objekta okrivljenik je iz zvučnika uporabom mikrofona kojeg je držao u ruci pušta glazbu te pjevao uživo tako da se ta glazba čula na

udaljenost od 200 metara, pa čak i više, adi čega je i upućena dojava policiji, dakle, da je okrivljenik glasno puštao glazbu i glasno pjevao, te da mu je tada oduzet predmet, točnije zvučnik te mu je izdana potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, a isto tako da može reći da je navedeni objekt poslovao izvan propisanog radnog vremena, o čemu da je obaviješten Državni inspektorat. Iz prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave proizlazi da je okrivljenik odlukom Postaje prometne policije Šibenik broj: 211-07/22-4/81901, koja je pravomoćna 9. 3. 2023. osuđen zbog prekršaja iz članka 12. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta proizlazi da je okrivljeniku oduzet zvučnik crne boje, marke Redfire 12,.... Temeljem ovako provedenog dokaznog postupka, a cijeneći sve dokaze kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, nedvojbeno je da je okrivljenik počinio prekršaj opisan u izreci presude.

Nije sporno da se okrivljenik kritične prigode nalazio na navedenom mjestu. Sporno je da li su svi okrivljenici kritične prigode narušavali javni red i mir. Odredbom članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano da prekršaj čini onaj tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir, te je propisana novčana kazna u iznosu od 20,00 do 100,00 eura ili kazna zatvora do 30 dana. Temeljem iskaza policijskog službenika Josipa Uzuna, u kojem navodi prigode od strane šefa smjene upućen u Otok, a sve po dojavi građana da svira preglasna glazba, te po dolasku na navedeno mjesto da je čuo da iz caffe bara Kavana Otok, na otvorenom dijelu prostora svira glazba uživo, a ulaskom u vanjski diougostiteljskog objekta okrivljenik je iz zvučnika uporabom mikrofona kojeg je držao u ruci pušta glazbu te pjevao uživo tako da se ta glazba čula na udaljenost od 200 metara, pa čak i više, radi čega je i upućena dojava policiji, dakle, da je okrivljenik glasno puštao glazbu i glasno pjevao, te da mu je tada

oduzet predmet, točnije zvučnik te mu je izdana potvrda o privremenom oduzimanju predmeta, čiji je iskaz upotpunosti prihvaćen kao objektivan, te osnovom naprijed navedenog iskaza svjedoka policijskog službenika koji u detalje opsuje tijek događaja, koji je uvjerljiv te u cjelini jasan te koji ne ostavljaju nikakvu dvojbu u pogledu odlučnih činjenica koji bi upućivali suprotno, kao i uvidom u službenu bilješku koja se smatra dokaznim sredstvom, sudac drži dokazanim da je okrivljenik kritične prigode na drugi način, a javni red i mir se može narušavati i na drugi način, kao u ovom slučaju, a ne samo vikom, galamom ili svađom, te je okrivljenik na drugi način, pjevajući uživo, na javnom mjestu narušavao javni red i mir, iz kojeg razloga su i pozvani policijski službenici, a sve to imajući također u vidu da se radilo o kasnim noćnim satima, koja glazba se čula na udaljenost od 200 metara, te da počinio prekršaj opisan u izreci presude, pa ga je valjalo proglasiti krivim i kazniti.

Pri odlučivanju o vrsti kazne za prekršajno djelo iz izreke presude, okrivljeniku su uzete u obzir sve za to olakotne i otegotne okolnosti, kao što su stupanj krivnje, njegovo ponašanje nakon počinjenog prekršaja, težina počinjenog prekršaja, imovno stanje, što do sada nije osuđivan za prekršaje po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, što proizlazi iz prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, okrivljeniku je izrečena novčana kazna, a sve vjerujući da će se i tako izrečenom novčanom kaznom postići svrha kažnjavanja. Budući da okrivljenik do sada nije osuđivan za prekršaje po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a niti za druge teže prekršaje, te da između prekršaja i oduzimanja predmeta mora postojati razmjer, te da je člankom 1 Protokola 1 Konvencije propisano da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svoga vlasništva, te da se nitko ne smije lišiti svoga vlasništva osim u javnom interesu i samo uz uvjete predviđene

Zakonom i općim načelima Međunarodnog prava, te kako očito iz naprijed navedenog ne postoje razlozi opće i javne sigurnosti koji bi zahtijevali oduzimanje predmeta, te kako se radi o predmetu koji nije zabranjeno posjedovati, te kako ne postoji razmjer između težine prekršaja i oduzetog predmeta, okrivljeniku se ima vratiti zvučnik crne boje, marke Redfire 12, .... Odluka o troškovima postupka donesena je sukladno odredbi članka 138. stavak 1. i 3. u svezi članka 139. stavak 3. Prekršajnog zakona uzimajući u obzir trajanje i složenost postupka te imovne prilike okrivljenika. Premda je nakon počinjenja prekršaja donesen Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira..., a kojim je za prekršaj iz članka 13. propisana novčana kazna u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura ili kazna zatvora do 30 dana, temeljem članka 3. Prekršajnog zakona, prema okrivljeniku je primijenjen propis koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja prekršaja, jer je isti blaži u pogledu propisane novčane kazne od Zakona .. (NN 47/23) koji je donesen nakon počinjenja prekršaja' - piše u presudi sinjske sutkinje Vinke Kulić. Protiv presude Cukrov se može žaliti Visokom prekršajnom sudu RH u Zagrebu, u roku od 8 dana od dana primitka presude.