Krajem travnja prošle godine medije je obišla vijest kako je zagrebačka kompanija Druga fundacija SPV d.o.o., iza koje stoje Marko Rakar i Vuk Vuković (uz brojne druge stručnjake), poslala poziv na stotine adresa u kojem se nudi otkup potencijalne tražbine na temelju preplaćene kamate po kreditima u švicarskim francima. U pozivu su Rakar i Vuković nudili da kompanija preuzme sve troškove vođenja postupka, a po uspješnoj naplati obeštećenja zadrži 25 posto iznosa, dok bi osoba koja je prodala tražbinu dobila 75 posto. Time efektivno kompanija preuzima sav rizik postupka, snosi troškove u slučaju negativne presude, a građani mogu samo profitirati u slučaju pozitivne presude, s tim da bi dobili 3/4 posuđenog iznosa. S ostatkom bi Druga fundacija SPV pokrila sve troškove, a ono što ostane nakon toga bi bio profit. Kako se radi o privatnoj kompaniji, a ne udruzi, cilj je, dakako, ostvariti dobit. U principu je osnova posla preuzimanje rizika uz naknadu koja će ovisiti isključivo o uspješnosti posla. Naravno da su dobili medijsku pažnju jer je zadnje desetljeće a i dulje vruća tema dužničko ropstvo građana koji su se zadužili u švicarskim francima ali ne samo u francima. Tim povodom i Vuković i Rakar gostovali su u udarnim terminima i dobili golem medijski publicitet. Na web stranici njihove firme piše: 'Druga fundacija SPV d.o.o. je trgovačko društvo osnovano za posebnu namjenu osiguranja prava na obeštećenje potrošačima i kvalificiranim pravnim osobama za preplaćene financijske instrumente (kredite, leasinge) podignute kod domaćih kreditnih institucija. Društvo Druga fundacija u procesu osiguravanja obeštećenja služi kao posrednik između potrošača i kreditnih institucija putem poslovnog modela nagodbi kroz komisijski prijenos potraživanja za konvertirane i nekonvertirane CHF i EUR kredite, leasinge...'. No, dok se bori da druge uvjere kako on i Rakar imaju optimalni model odštete za sve koji su imali takve kredite Vuk Vuković i sam je ušao u golem kreditni angažman ali ne u švicarcima već eurima. S bratom Bornom Branimirom Vuković zadužio se za 650.000 eura kod Agram banke tajkuna Dubravka Grgića a u kredit je ugrađena valutna klauzula. Braći Vuković izdana je netom građevinska dozvola pa će uskoro niknuti velebno zdanje podno Mirogoja s velebnim pogledom na Zagreb ali prvi red do zelenog pojasa, odnosno u zoni iznad Apostolske nuncijature na Ksaverskoj cesti u Zagrebu. Slijede detalji....

Lajkajte našu facebook stranicu

facebook.com/imperijal.net

Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zagreba rješavao je zahtjev investitora Vuka Vukovića i Borne Branimira Vukovića koje je zastupala glavna projektantica Anja Zanjko u postupku izdavanja građevinske dozvole. Upravna savjetnica za graditeljstvo Maša Radej 17. siječnja izdala je braći Vuković kao investitorima građevinsku dozvolu za objekt na Remetskoj cesti podno Mirogoja. Brat poznatog ekonomista prošle je godine diplomirao biologiju te je zaposlen kao asistent na Institutu Ruđer Bošković, točnije Zavodu za istraživanje mora i okoliša. U dokumentu piše kako se dozvoljava se investitorima Vuku Vukoviću i Borni Branimiru Vukoviću 'izgradnja novih građevina umjesto postojećih, samostojeće stambene s jednim troetažnim stanom (2.b skupine, visine: podrum, prizemlje, kat i uvučeni kat), poluugrađene garaže za dva osobna vozila i potpornih zidova sve na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. ....k.o.Gračani u Zagrebu, Remetska cesta ..., u skladu s glavnim projektom, zajedničke oznake: ZOP 07/23 od lipnja 2023. godine, za izradu kojeg je odgovorna glavna projektantica ovl.arh. Anja Zanjko dipl.ing.arh....iz projektantskog ureda A2Z ...iz Čakovca'.

U dokumentu piše i kako 'dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom/ lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja, odnosno nastavka radova, najkasnije osam dana prije početka građenja, te priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine. Zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u roku od 7 godina, od dana prijave početka građenja....'.

Iz obrazloženja je vidljivo kako su investitori, braća Vuković, podnijeli zahtjev 3. listopada 2023. godine, odnosno e-zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novih građevina umjesto postojećih, samostojeće stambene s jednim troetažnim stanom, poluugrađene garaže za dva osobna vozila i potpornih zidova.... Citiramo i dio dokumenta koji se odnosi na gabarite buduće vile s bazenom braće Vuković: 'Glavnim projektom predložena je izgradnja novih građevina umjesto postojećih ozakonjenih rješenjem o izvedenom stanju, odnosno izgranja samostojeće stambene zgrade s jednim troetažnim stanom, GBP-a 399,39 m2 i poluugrađene garaže za dva osobna vozila GBP-a 36,45 m2 ukupnog GBP-a 435,84 m2 na postojećoj građevnoj čestici površine 1253 m2, izgrađenosti 19,75%, koeficijenta iskoristivosti 0,35, uz zadržavanje postojećeg bazena zapadno od glavne zgrade; etažnost glavne zgrade: podrum (pretežito ukopana etaža), prizemlje, kat i uvučeni kat s ravnim krovom; zadržavajući postojeći građevinski pravac udaljen za više od 50 m od linije rezervacije proširenja postojeće ulice Remetske ceste s istočne strane..... promet u mirovanju za jedan troetažni stan zadovoljen je s dva garažna mjesta unutar pomoćne zgrade, prislonjene na istočnu među; prirodnog terena na čestici osigurano je min. 40% površine čestice'.

Nadalje se navodi i kako su stranke u postupku 'odnosno vlasnici nekretnine za koju se izdaje ova dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom su pozvani na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, sukladno čl. 115. st. 2. i 116. st. 2. Zakona o gradnji, osobnom dostavom poziva'. Na poziv su se odazvale jedna susjeda i dva susjeda koji nisu imali primjedbe na budući građevinski projekt. Naznačeno je i sljedeće: 'Ostale pozvane stranke nisu se odazvale pozivu na izjašnjenje u vezi traženog zahvata u prostoru, unatoč uredno izvršenoj dostavi poziva, čime se smatra da je strankama pružena mogućnost sudjelovanja u postupku'. Na građevinsku dozvolu žalbu još može uložiti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u roku od 15 dana od dana primitka.Rješenje je poslano na adrese investitora, sudsjeda koji su dali suglasnost ali i onih koji se nisu očitovali. Radi se o vlasnicima poznatih dviju cvjećarnica koje se nalaze tik ispod groblja Mirogoj na Remetskoj cesti.

Inače, prema podacima iz vlasničkog lista braća Vuković nekretninu na toj lokaciji kupili su 6. listopada 2022 kada je upisana i hipoteka. Naime založno pravo uknjiženo je temeljem Ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u iznosu 650.000,00 eura 'u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade, valutnu klauzulu, troškove provedbe postupka osiguranja i sve druge troškove...' u korist Agram banke koja je u vlasništvu tajkuna Dubravka Grgića. Kao sporedna hipoteka stavljena je kuća uz more u Segetu kraj Trogira koju je u studenom 2012. Ana Vuković darovala Vuku Vukoviću. Inače, Vuk je sin bivšeg direktora Zagrebačkog holdinga Nikole Vukovića, kojeg je aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao u tu krovnu zagrebačku gradsku tvrtku da bi ga ubrzo i razriješio. Oženjen je Barbarom Vuković koja je unuka Stjepana Šafrana, legende zagrebačkog poduzetništva i obrtništva koja radi u obiteljskoj tvrtci Metal product koja je postala najpoznatija po izlijevanju zvona za crkve ali i za pape.

Polovicom 2021. Večernji je objavio životni intervju Stjepana Šafrana pod naslovom: 'Radio sam za Gadafija, lijevao zvona za pape, a moji su proizvodi danas u svakoj hrvatskoj kući' u kojem je on uvodno predstavljen sljedećim riječima: 'Pionir obrtništva u Hrvatskoj krenuo je 1967. godine iz garaže, a pola stoljeća poslije proglašen je najboljim menadžerom Europe u malom i srednjem poduzetništvu'. Inače, na novu otmjenu lokaciju Vuk Vuković će se preseliti sa zagrebačke Trešnjevke jer je prijavljen na adresi obitelji Šafran a njegov brat Borna Branimir iz novozagrebačkog naselja Utrina. Zanimljivo je istaći kako je prošle godine isječena šuma koja se prostirala iznad Apostolske nuncijature i Vojnog ordinarija koji se nalazi na zagrebačkoj Ksaverskoj cesti a ispod građevisnke čestice na kojoj će zamjenski velebni objekt podizati Vuk Vuković i njegov mlađahni brat Borna Branimir Vuković.